Headerafbeelding

Privacy Policy

Vissers Energy Group, gevestigd aan Stationsstraat 90 5961 HS Horst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Vissers Energy Group
Stationsstraat 90
5961 HS Horst
Telefoon: 077-399 92 00

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Vissers Energy Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten of diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

A. Particuliere klanten (webshop, tankstation en wash & more)

 1. Voor- en achternaam (webshop, wash & more)

 2. Geboortedatum (wash & more)

 3. Adresgegevens (webshop, wash & more)

 4. Telefoonnummer (webshop, wash & more)

 5. E-mailadres en IP-adres (webshop, wash & more)

 6. Camerabeelden (tankstation: voor uw en onze veiligheid, wash & more: voor  kentekenregistratie)

 7. Betaalgegevens (webshop, tankstation, wash & more)

B. Zakelijke klanten (brandstof, tankpas)

1. De verantwoordelijkheid ligt bij de zakelijke klant om personeel te informeren over het ter beschikking stellen van persoonsgegevens.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Wanneer dit in een uitzonderingssituatie toch van belang is wordt altijd vooraf goedkeuring gevraagd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming bijzondere persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via communicatie@vissersenergygroup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via communicatie@vissersenergygroup.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Vissers Energy Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Uitvoeren overeenkomst
  Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld:

  1. Contact met u opnemen.

  2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame uitingen.

  3. Uw belangstelling voor onze producten vastleggen.

  4. Een overeenkomst met u sluiten en uitvoeren.

  5. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

  6. Om goederen en diensten bij ons af te halen of aan u af te leveren.

  7. Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen

   zijn.

 2. Verkleinen van risico’s
  We zijn medeverantwoordelijk voor de veiligheid van u, van ons en van onze klanten. Onze maatregelen bestaan onder meer uit:

  1. Zorgen voor een goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden en controlevragen.

  2. Investeren in middelen die u en ons beschermen tegen allerlei vormen van criminaliteit.

  3. Intern kwaliteitsonderzoek naar mogelijke problemen en risico’s en toetsen of wetgeving goed is ingevoerd.

  4. Het voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG)

  5. Het voldoen aan de Telecommunicatiewet (wordt e-privacyverordening).

4. Geautomatiseerde besluitvorming:

Vissers Energy Group neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vissers Energy Group) tussen zit.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vissers Energy Group bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Andere wetten dan de AVG, zoals belastingwetgeving en het Burgerlijk Wetboek kunnen termijnen voorschrijven waaraan Vissers Energy Group zich in voorkomende gevallen aan zal houden.

6. Delen van persoonsgegevens

Vissers Energy Group verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. E-mail en Social Media

U kunt ervoor kiezen om contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Als u ons benadert via één van deze kanalen, bewaren wij deze gegevens in een beveiligde omgeving. Om te kunnen reageren op persoonlijke vragen in uw social mediabericht vragen wij in een persoonlijk bericht (direct message of e-mail) om uw gegevens met ons te delen. Wij kunnen dan controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn.

Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. We wijzen u erop dat veel social mediaplatforms buiten de Europese Unie zijn gevestigd en gegevens opslaan buiten de Europese Unie. De privacywetgeving van de Europese Unie geldt dan meestal niet. We raden u aan om de privacyverklaring van deze social mediakanalen goed door te nemen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vissers Energy Group gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vissers Energy Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wanneer u van dit recht gebruikt wilt maken kunt u bij ons een verzoek kunt indienen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar communicatie@vissersenergygroup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij altijd eerste een identiteitstoets uitvoeren voordat wij uw verzoek in behandeling nemen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vissers Energy Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vissers Energy Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

11. Hebt u vragen?

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met Vissers Energy Group per e-mail of per brief:

Vissers Energy Group
Stationsstraat 90
5961 HS Horst
T: (077) 399 92 00 (kantoor)
E:
communicatie@vissersenergygroup.nl
KvK: 12023848

© Vissers Energy Group - 2023
Created by